ประกาศมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคล เพื่อแต่งตั้งเป็นลูกจ้างของมหาวิทยาลัย ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป

 

ประกาศรับสมัคร ตำแหน่ง ปฏิบัติการวิชาชีพและบริหารทั่วไป (12 downloads)

แสดงความคิดเห็น