ข่าวกิจกรรม


เกมกีฬาสัมพันธ์ สมานฉันท์มหาวิทยาลัยสงฆ์ ภาคตะวันตก ปี ๒๕๖๑ วิทยาลัยสงฆ์สุพรรณบุรีเกมส์ ๑-๒ ธันวาคม ๒๕๖๑ ณ ศูนย์กีฬาโรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย จังหวัดสุพรรณบุรี

โครงการส่งเสริมสุขภาพและศักยภาพการปฎิบัติงานของบุคลากร(ฝ่ายคฤหัสถ์) มหาวิทยาลัยมหาจุฬางกรณราชวิทยาลัย ครั้งที่ ๑๒ “มหาจุฬาไดโนเกมส์” ระหว่างวันที่ 23 – 25 พฤศจิกายน 2561 ณ สนามกีฬากลางจังหวัดขอนแก่น

โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการส่งเสริมนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคมร่วมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕

  • ข่าวประชาสัมพันธ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย