ข่าวประชาสัมพันธ์
      เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)     ดาวน์โหลดเอกสารหรับผู้ยื่นข้อเสนอ <<คลิก>>

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่อง ประกวดราคาซื้อจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ด้วยวิธี ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

พิธีพระราชทานน้ำหลวงสรงศพ พระเทพญาณมงคล (เสริมชัย ชยมงฺคโล) ป.ธ.๖ อดีตเจ้าอาวาสวัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อดีตผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ณ พระมหาเจดีย์สมเด็จฯ วัดหลวงพ่อสดธรรมกายาราม อำเภอดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี วันพุธ ที่ ๑๐ ตุลาคม พุทธศักราช ๒๕๖๑

  คลิกตามรายการเพื่ออ่านรายละเอียด (๑)  เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (๒) ขอบเขตงาน (TOR) การจัดซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี  

ประกาศมหาวิทยาลัยฯ เรื่องสอบราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ด้วยวิธีประกวด ราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ข่าวกิจกรรม
  • ข่าวประชาสัมพันธ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย