รับสมัครนิสิตใหม่ ปีการศึกษา 2562

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2562

►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/8pvMtR

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/mzSbm9

►ดาวน์โหลดใบสมัคร (สำหรับหลักสูตร ประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์) >>> https://goo.gl/k4Xw6f

►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙
E-mail :mcurajburi@gmail.com , www.rbr.mcu.ac.th , ID Line :@mcurbr