การจัดการความรู้ (KM)

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๕๙

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๐

รายงานผลจัดการความรู้ ๒๕๖๑

 

KM Download

 

> คู่มือครูพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน.pdf (51 downloads)

> คู่มือการใช้ห้องสมุด.pdf (44 downloads)

> คู่มือการสอนโดยใช้โปรแกรมsocrative-วส.ราชบุรี.pdf (37 downloads)