แนะนำผู้บริหาร

 

  ชื่อ : พระปิฎกโกศล
การศึกษา : น.ธ.เอก, ป.ธ. ๙
พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์) มจร.
ศษ.ม. (แนะแนว) มสธ.
พธ.ด. พระพุทธศาสนา มจร.
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.-

 

  ชื่อ : พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต
การศึกษา : น.ธ.เอก
พธ.บ. การจัดการเชิงพุทธ มจร.
พธ.ม การจัดการเชิงพุทธ มจร.
พธ.ด การจัดการเชิงพุทธ มจร.
ตำแหน่ง : รักษาการรองผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.*

 

                                    ชื่อ : พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
การศึกษา : ป.ธ.๙,
พธ.บ. (บาลีพุทธศาสตร์)
ศษ.ม. (แนะแนว) 
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิทยาลัย
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.*

 

ชื่อ : นายสมชาย ชูเมือง
การศึกษา : ศน.บ.รัฐศาสตร์การปกครอง มมร.
ศน.ม.สังคมวิทยา มมร.
ตำแหน่ง : รักษาการผู้อำนวยการสำนักงานวิชาการ
อีเมล์ : *
เบอร์โทรศัพท์ : โทร.*