ผลงานทางวิชาการ

Title Download
การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทยด้วยหลักพุทธธรรม นางสาวปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์
  1 files      19 downloads
Download
หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน)
  1 files      12 downloads
Download
แนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ สมชาย ชูเมือง
  1 files      28 downloads
Download
กฎอัยการศึก : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ภัคสิริ แอนิหน
  1 files      37 downloads
Download
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหา/วิกฤติสังคมไทย อาจารย์วรวุฒิ มูลตรีอุตร์
  1 files      39 downloads
Download
Safety First: กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์
  1 files      18 downloads
Download
กัลยาณมิตรธรรม:ธรรมสำหรับผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย (อึ่งปา)
  1 files      11 downloads
Download
มรดกธรรมมรดกโลก: ข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆ์ พันตำรวจโท ณรงค์ธรรม บัวทอง
  1 files      6 downloads
Download
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส (ภูบังดาว)
  1 files      15 downloads
Download
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. (ภิรมย์พร)
  1 files      38 downloads
Download