ผลงานทางวิชาการ

Title
ผลงานทางวิชาการ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต ดร.
 1 file(s)  33 downloads
คณาจารย์, บทความ มกราคม 10, 2018 Download
ยุทธศาสตร์การจัดการตลาดน้ำดำเนินสะดวกแบบมีส่วนร่วมของชุมชนดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี : พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก
 1 file(s)  28 downloads
คณาจารย์, บทความ ธันวาคม 11, 2018 Download
บทความวิจัยเรื่องการส่งเสริมหลักพุทธธรรม
 1 file(s)  27 downloads
คณาจารย์, บทความ ธันวาคม 11, 2018 Download
บทความวิจัยเรื่องสภาพปัจจุบันและแนวทางการพัฒนาหน่วยฯ
 1 file(s)  13 downloads
คณาจารย์, บทความ ธันวาคม 11, 2018 Download
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร
 1 file(s)  75 downloads
คณาจารย์ กุมภาพันธ์ 8, 2017 Download
คู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ มจร
 1 file(s)  69 downloads
คณาจารย์ ธันวาคม 11, 2018 Download