ผลงานทางวิชาการ

Title Download
การสร้างค่านิยมความซื่อสัตย์สุจริตในสังคมไทยด้วยหลักพุทธธรรม นางสาวปัณณธร เธียรชัยพฤกษ์
  1 files      22 downloads
Download
หลักการบริหารจัดการวัดตามหลักพลธรรม พระมหาคำพันธุ์ รณญฺชโย (แสนยโยธิน)
  1 files      14 downloads
Download
แนวโน้มการปกครองส่วนท้องถิ่นไทยหลังรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ๒๕๕๙ สมชาย ชูเมือง
  1 files      30 downloads
Download
กฎอัยการศึก : กฎหมายที่ประชาชนควรรู้ ภัคสิริ แอนิหน
  1 files      39 downloads
Download
พุทธธรรมกับการแก้ปัญหา/วิกฤติสังคมไทย อาจารย์วรวุฒิ มูลตรีอุตร์
  1 files      41 downloads
Download
Safety First: กระบวนการสร้างความปลอดภัยภายในวัด ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์
  1 files      20 downloads
Download
กัลยาณมิตรธรรม:ธรรมสำหรับผู้นำในยุคโลกาภิวัตน์ พระมหาชินภัทร ฉินฺนาลโย (อึ่งปา)
  1 files      13 downloads
Download
มรดกธรรมมรดกโลก: ข้อวินิจฉัยทางกฎหมายที่เกี่ยวกับมรดกของพระสงฆ์ พันตำรวจโท ณรงค์ธรรม บัวทอง
  1 files      8 downloads
Download
การจัดการทรัพยากรมนุษย์เชิงพุทธในศตวรรษที่ ๒๑ พระมหาอุทัย ปญฺญาปภาโส (ภูบังดาว)
  1 files      17 downloads
Download
การพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุแนวพุทธ พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต, ดร. (ภิรมย์พร)
  1 files      40 downloads
Download