ผู้บริหาร/เจ้าหน้าที่

 

3 ป้ายคณะกรรมการบริหาร copy

 

 

13 อาจารย์ประจำ สาขาการจัดการเชิงพุทธ

 

14 อาจารย์ประจำ สาขารัฐศาสตร์

 

6 ป้ายแผนผังผู้บริหาร ชุด2