ผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิต วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมสรีระสังขารพระเทพญาณมงคล วิ (เสริมชัย ชยมงฺคโล)

แสดงความคิดเห็น