โครงการศึกษาดูงานนอกสถานที่โครงการส่งเสริมนิสิตจิตอาสาพัฒนาสังคมร่วมรณรงค์ ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ ศูนย์ฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด กองบิน ๕

แสดงความคิดเห็น