รับสมัครนิสิตใหม่ปีการศึกษา 2561 (รอบ 2) ตั้งแต่วันนี้ ถึง 15 มิถุนายน 2561 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี

 

►ดาวน์โหลดใบสมัคร >>> https://goo.gl/98KWga

►ดาวน์โหลดใบสมัคร(สำหรับหลักสูตรประกาศนียบัตรการบริหารกิจการคณะสงฆ์) >>> https://goo.gl/sHFeUM

►ดาวน์โหลดแผ่นพับรับสมัครนิสิต >>>https://goo.gl/H8WAaj

►ดาวน์โหลดแผ่นพับประวัติวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี >>>https://goo.gl/1upagm

►สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

สำนักงานวิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี วัดหลวงพ่อสดฯ
ต.แพงพวย อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี
โทร. ๐๘๑-๐๑๔-๓๙๔๖
๐๙๖-๒๓๐-๓๙๐๒, ๐๘๒-๐๐๒-๒๓๐๙
E-mail :mcurajburi@gmail.com หรือ www.rbr.mcu.ac.th

แสดงความคิดเห็น