พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และคณะผู้ร่วมวิจัย ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัย “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐

    พระราชวรเมธี,รศ.ดร.รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย เป็นประธานในพิธีเปิดสัมมนาผลงานวิจัยนานาชาติครั้งที่ ๙ และมอบรางวัลนักวิจัยดีเด่น รางวัลผลงานวิจัยดีเด่น ในการนี้ พระมหาเกรียงศักดิ์ ภูริวฑฺฒโก อาจารย์พิเศษ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี และคณะผู้ร่วมวิจัย   พระเทพญาณมงคล ,พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร.(ภิรมย์พร) พระมหาชินวิชญ์ จารุธมฺโม,นายสมชาย ชูเมือง, ดร.มนตรี วรภัทรทรัพย์, นายบุญจิระ บุญปัญญา ,นายวรวุฒิ มูลตรีอุตร์ และนางสาวภัคสิริ แอนิหน ได้รับคัดเลือกเป็นนักวิจัย “ระดับดี” ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอประชุมพระเทพวรมุนี (วิบูลย์ กลฺยาโณ) วิทยาลัยสงฆ์ศรีสะเกษ การจัดประชุมวิชาการนานาชาติและระดับชาติ

 

แสดงความคิดเห็น