พระครูสังฆรักษ์ทรงพรรณ ชยทตฺโต,ดร. รักษาการผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี เข้ารับรางวัลงานวิจัยและนักวิจัยดีเด่น ประจำปีการศึกษา 2559

แสดงความคิดเห็น