โครงการศึกษาดูงานนิสิต ณ โครงการโดยพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

          เมื่อวันที่ ๒๒-๒๓ เมษายน ๒๕๖๐ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาลัยสงฆ์ราชบุรี ได้จัดโครงการศึกษาดูงานนิสิต ณ โครงการโดยพระราชดำริในพื้นที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์  โครงการอ่างเก็บน้ำเขาเต่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ  ศูนย์การเรียนรู้ระบบนิเวศป่าชายเลนสิรินาถราชินี โดยมีนิสิตคณะสังคมศาสตร์ สาขาวิชารัฐศาสตร์ คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ร่วมโครงการในครั้งนี้

แสดงความคิดเห็น